TVC
savista

QUẢN LÝ TÒA NHÀ

Tên tài liệu Ngày update Download
QUẢN LÝ RỦI RO 24/05/2018
EMERGENCY RESPONSE PLAN 24/05/2018
TENANT WELCOME LETTER 24/05/2018
LEASING BOOK 24/05/2018
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ PCCC 24/05/2018
KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM 24/05/2018
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PCCC NỘI BỘ 24/05/2018
LẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 24/05/2018
LẬP PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TOÀ NHÀ 24/05/2018
TRÌNH BÀY THAM LUẬN - HỘI THẢO QUẢN LÝ CHUNG CƯ 24/05/2018