HƯỞNG ỨNG NGÀY “ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 2024”