CHUNG CƯ BỘ CÔNG AN DIỄN TẬP PCCC NĂM 2018 – 27/08/2018

cjIc_savista_quanlychungcu_PCCC_45.jpg
gzAN_savista_quanlychungcu_PCCC_47.jpg
h464_savista_quanlychungcu_PCCC_43.jpg
ipty_savista_quanlychungcu_PCCC_40.jpg
JJg0_savista_quanlychungcu_PCCC_44.jpg
oX86_savista_quanlychungcu_PCCC_35.jpg
SFAo_savista_quanlychungcu_PCCC_42.jpg
sPLY_savista_quanlychungcu_PCCC_46.jpg
vYQQ_savista_quanlychungcu_PCCC_49.jpg
wZSu_savista_quanlychungcu_PCCC_37.jpg
xBJM_savista_quanlychungcu_PCCC_36.jpg
0Cqt_savista_quanlychungcu_PCCC_38.jpg
0uvI_savista_quanlychungcu_PCCC_48.jpg
MJAk_savista_quanlychungcu_PCCC_41.jpg
BuDd_savista_quanlychungcu_PCCC_39.jpg