CHUNG CƯ DOCKLAND TUYÊN TRUYỀN VÀ DIỄN TẬP PCCC NĂM 2018 – 28/08/2018

8deD_savista_quanlychungcu_PCCC_03.jpg
8JgW_savista_quanlychungcu_PCCC_04.jpg
aAPf_savista_quanlychungcu_PCCC_05.jpg
cagn_savista_quanlychungcu_PCCC_12.jpg
d47r_savista_quanlychungcu_PCCC_02.jpg
DDwA_savista_quanlychungcu_PCCC_07.jpg
md1t_savista_quanlychungcu_PCCC_01.jpg
qHNa_savista_quanlychungcu_PCCC_06.jpg
qlVL_savista_quanlychungcu_PCCC_10.jpg
rQTg_savista_quanlychungcu_PCCC_09.jpg
uaCM_savista_quanlychungcu_PCCC_11.jpg
7yQi_savista_quanlychungcu_PCCC_08.jpg