HỌP SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – 27/07/2022

gsZj_IMG_0745-scaled.jpg
iVia_IMG_1064-scaled.jpg
jqKd_IMG_0625-scaled.jpg
nlqF_IMG_0959-scaled.jpg
np3b_IMG_0992-scaled.jpg
OWto_IMG_0611-scaled.jpg
qjX2_IMG_0599-scaled.jpg
SpBQ_IMG_0632-scaled.jpg
wAdY_IMG_0732-scaled.jpg
XcWn_IMG_0740-scaled.jpg
XGGY_IMG_0850-scaled.jpg
yz1o_IMG_0755-scaled.jpg
4GcP_IMG_0782-scaled.jpg
8DQi_IMG_0887-scaled.jpg
46km_IMG_0675-scaled.jpg
a7DP_IMG_0999-scaled.jpg
arsD_IMG_0722-scaled.jpg
c0PS_IMG_0697-scaled.jpg
eVbb_IMG_0652-scaled.jpg
FX8B_IMG_0791-scaled.jpg
GbTr_IMG_0553-scaled.jpg
cnLs_IMG_0559-scaled.jpg
b1YI_IMG_0796-scaled.jpg
5Xfr_IMG_0760-scaled.jpg
1ceA_IMG_0774.jpg
ydea_IMG_0712-scaled.jpg
XHqM_IMG_0595-scaled.jpg
LCCs_IMG_1057-1-scaled.jpg
K7N5_IMG_0910-1-scaled.jpg
ROtZ_savista_quanlybatdongsan_ceo2018_03.jpg
OrHF_savista_quanlybatdongsan_ceo2018_01.jpg
n2Lx_IMG_0844-1-scaled.jpg
PyoD_IMG_0715-1-scaled.jpg