Tập Huấn PCCC chung cư Ehome 3 – 17/04/2018

fGFF_savista_quanlychungcu_DIEN-TAP-PCCC.4.jpg
KYi8_savista_quanlychungcu_DIEN-TAP-PCCC.jpg
qZt8_savista_quanlychungcu_TUYEN-TRUYEN-PCCC.jpg
90Ew_savista_quanlychungcu_DIEN-TAP-PCCC.2.jpg
bFkv_savista_quanlychungcu_DIENTAP-PCCC.1.jpg
E90F_savista_quanlychungcu_TUYEN-TRUYEN-PCCC.1.jpg