TEAM BUILDING 2020: BỪNG NHIỆT HUYẾT – CHÁY ĐAM MÊ