COVER STORY – CARE & ATTENTION

19/07/2018 15:17:27

Developers are acutely aware of the need to have a reputable name managing their projects.
Các nhà đầu tư phát triển nhận thức sâu sắc về sự cần thiết khi phải có hệ thống quản lý những dự án của họ

KEY CRITERIA – Tiêu chuẩn cốt yếu

Among Vietnam’s large real estate management companies, Savista has managed over 30 projects in segments such as condominiums, office space, urban areas, and commercial centers. In its ten years in Vietnam it has researched and evaluated the needs of developers in selecting a management company. “The beginning period, when the project is first put into operation, often sees problems that require managers be objective with both sides to help developers explain and meet the needs of customers,” said Mr. Nguyen Tien Dung, General Director of Savista. “In recent times, in addition to the brand factor to create value for projects, developers have bene looking for managers that can share the burden and responsibility.”

Trong số các công ty quản lý bất động sản lớn của Việt Nam, Savista đã quản lý hơn 30 dự án ở các phân khúc như nhà chung cư, tòa nhà văn phòng, khu đô thị và trung tâm thương mại. Trong mười năm tại Việt Nam, Savista đã nghiên cứu và đánh giá nhu cầu của các nhà phát triển trong việc lựa chọn một công ty quản lý. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Savista cho biết: “Giai đoạn đầu, khi dự án đầu tiên đi vào hoạt động, đòi hỏi người quản lý phải khách quan với cả hai bên để giúp các nhà phát triển giải thích và đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.
“Trong thời gian gần đây, ngoài yếu tố thương hiệu để tạo nên giá trị cho các dự án, các nhà phát triển đã tìm kiếm các nhà quản lý có thể chia sẻ gánh nặng và trách nhiệm.”

LOCAL OPPORTUNITIES – Cơ hội cho các công ty nội địa

The presence of foreign real estate management companies in Vietnam has made the market more competitive. Many domestic companies, however, have already caught up with management trends and narrowed the gap with their foreign counterparts. “Foreign companies mainly manage certain segments, such as high-end buildings owned by foreign developers,” said Mr. Dung. “Segments such as Grade B are the playground of Vietnamese management companies, as it’s difficult for foreign companies to manage the segment at a feasible cost.”

Sự có mặt của các công ty quản lý bất động sản nước ngoài tại Việt Nam đã làm cho thị trường cạnh tranh hơn. Nhiều công ty trong nước, mặc dù đã bắt kịp xu hướng quản lý và thu hẹp khoảng cách với các đối tác nước ngoài. “Các công ty nước ngoài chủ yếu quản lý các phân đoạn nhất định, chẳng hạn như các tòa nhà cao cấp thuộc sở hữu của các nhà phát triển nước ngoài,” ông Dũng chia sẻ “Các phân khúc như Hạng B là sân chơi của các công ty quản lý Việt Nam, vì các công ty nước ngoài khó tiếp cận phân khúc này vì chi phí khá cao không phù hợp”