NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

18/02/2023 09:29:43
(Infographics) Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam năm 2045 thuộc nhóm trung bình cao của ASEAN và châu Á.

Theo CafeF
Link bài viết: https://cafef.vn/infographics-nghi-quyet-06-nq-tw-dinh-huong-phat-trien-do-thi-ben-vung-20230217094937169.chn